ملکه ماری (قسمت ۶) – ایران در زمان ظهور حضرت بهاءالله

Program Picture

شعله - فصل ۱

ملکه ماری (قسمت ۶) – ایران در زمان ظهور حضرت بهاءالله
۰۲ بهمن ۱۳۹۷

ماریا ملکه رومانی اولین تاجدار بهائی که با مطالعه کتاب بهاءالله و عصر جدید به آئین بهائی ایمان آورده بود، تصمیم گرفت که در ترجمه این کتاب به زبان بالکان و انتشار آن در منطقه کمک کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه