شعری از سعدی
فروردین ۴, ۱۳۹۸

عَلَمِ دولت نوروز به صحرا برخاست – زحمتِ لشگر سرما ز سرِ ما برخاست …

ثبت نام در خبرنامه