شعری از دکتر مهدی حمیدی شیرازی

شعری از دکتر مهدی حمیدی شیرازی
فروردین ۱, ۱۳۹۸

فرودین شادی کنان آید همی – از چمن بوی جنان آید همی …

ثبت نام در خبرنامه