چرا از زندگی می‌ترسیم؟

Program Picture

شطرنج زندگی

چرا از زندگی می‌ترسیم؟
۰۳ آذر ۱۳۹۵

زندگی یک سیلان است. ما می‌خواهیم آن را ساکن کنیم، زیرا وقتی چیزی را ساکن میکنی، می‌توانی پیش بینی‌اش کنی. و چون ما نمی‌توانیم آن را ساکن و قابل پیش بینی کنیم، از آن می‌ترسیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه