Program Picture

شطرنج زندگی

عبور از موانع
۰۵ آبان ۱۳۹۵

دغدغه‌های زندگی کم نیست. دردهایی که یکی پس از دیگری از جایی سر باز می‌کنند و در این میان اگر معنایی برای زندگی نداشته باشیم، مغلوب دردهای بی‌امانش خواهیم شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه