Program Picture

شطرنج زندگی

نهیب مرگ
۲۸ مهر ۱۳۹۵

از دست دادن عزیزی – کسی که دوستش داریم – می‌تونه تلخ‌ترین و دردناک‌ترین اتفاق زندگی باشه، سوزش داغی که بر دل و جان می‌نشینه. ولی گریزی از آن نیست، باید دیر یا زود نهیب مرگ را پذیرفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه