انتقاد، آینه‌ای تمام نما

Program Picture

شطرنج زندگی

انتقاد، آینه‌ای تمام نما
۲۴ آذر ۱۳۹۵

اگر هدف ما از انتقاد، انتقاد از شرایط خاص و تبدیل آن به وضعیّت بهتره، پس باید با تدبیر بیشتری عمل کنیم. نحوه بیان انتقاد و آهنگی که انتقاد کننده با آن نارضایتی خود را ابراز می‌دارد هم، میتونه بر دشواری مساله بیفزاید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه