کنکاش
شرط رفاه مردم جهان
شهریور ۲۰, ۱۳۹۹
تلاش جامعه بهائی برای بهبود اوضاع جهان در سطح اندیشه وعمل جایی برای شک وشبهه باقی نگذاشته است که کسب، توزیع و استفاده از ثروت و منابع، بعدی اخلاقی در بر دارد. حیات اقتصادی عرصه ای برای ابراز صداقت، درست کاری، امانت، سخاوت و دیگر خصایص روح انسانی است. فرد صرفا یک واحد اقتصادی منفعت جو که می کوشد همواره سهم بیشتری از منابع مادی جهان را به خود اختصاص دهد نیست.

ثبت نام در خبرنامه