Program Picture

شرط رفاه مردم جهان

شهریور ۲۰, ۱۳۹۹

تلاش جامعه بهائی برای بهبود اوضاع جهان در سطح اندیشه و عمل جایی برای شک و شبهه باقی نگذاشته است که کسب، توزیع و استفاده از ثروت و منابع، بعدی اخلاقی در بر دارد. حیات اقتصادی عرصه‌ای برای ابراز صداقت، درست‌کاری، امانت، سخاوت و دیگر خصایص روح انسانی است. فرد صرفا یک واحد اقتصادی منفعت‌جو که می‌کوشد همواره سهم بیشتری از منابع مادی جهان را به خود اختصاص دهد نیست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه