شرط رفاه مردم جهان
شهریور ۲۰, ۱۳۹۹

تلاش جامعه بهائی برای بهبود اوضاع جهان در سطح اندیشه و عمل جایی برای شک و شبهه باقی نگذاشته است که کسب، توزیع و استفاده از ثروت و منابع، بعدی اخلاقی در بر دارد. حیات اقتصادی عرصه‌ای برای ابراز صداقت، درست‌کاری، امانت، سخاوت و دیگر خصایص روح انسانی است. فرد صرفا یک واحد اقتصادی منفعت‌جو که می‌کوشد همواره سهم بیشتری از منابع مادی جهان را به خود اختصاص دهد نیست.

ثبت نام در خبرنامه