شرح احوال میرزا تقی خان قاجار معروف به بهین آیین – بخش ۳

شرح احوال میرزا تقی خان قاجار معروف به بهین آیین – بخش ۳
فروردین ۲۲, ۱۳۹۶

بهین آیین وقتی بهائی شد با همسر بیستمش سی سال زندگی کرد، و در معرّفی آئین بهائی از صبر و تحمّل همسرش بهره برد.

ثبت نام در خبرنامه