شرح احوال میرزا تقی خان قاجار معروف به بهین آیین – بخش ۲

Program Picture
شرح احوال میرزا تقی خان قاجار معروف به بهین آیین – بخش ۲
۱۵ فروردین ۱۳۹۶

بهین آیین که سخت به تریاک عادت داشت، وقتی بهائی شد فهمید که استعمال آن در آئین بهائی شدیدا نهی شده و سر به بیابان گذاشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه