شرح احوال میرزا تقی خان قاجار معروف به بهین آیین – بخش ۲

شرح احوال میرزا تقی خان قاجار معروف به بهین آیین – بخش ۲
فروردین ۱۵, ۱۳۹۶

بهین آیین که سخت به تریاک عادت داشت، وقتی بهائی شد فهمید که استعمال آن در آئین بهائی شدیدا نهی شده و سر به بیابان گذاشت.

ثبت نام در خبرنامه