شرح احوال میرزا تقی خان قاجار معروف به بهین آیین – بخش ۱

شرح احوال میرزا تقی خان قاجار معروف به بهین آیین – بخش ۱
فروردین ۸, ۱۳۹۶

بهین آیین سخت آلوده به گناه بود، از آخوندی شنید هرکس یک بهائی را بکشد تمام گناهانش را خدا می بخشد. به همین جهت به دنبال پیدا کردن یک بهائی بود.

ثبت نام در خبرنامه