Program Picture
شرحی بر یک حدیث
شهریور ۱۷, ۱۳۹۸

اولین سوال در توقیع ۲۴ سؤال، سؤال از این حدیث نبوی است: من عرف نفسه فقد عرف ربه. حضرت باب شرحی عجیب دارند بر این حدیث. این و بیشتر از این در چشمه‌ خورشید سیزدهم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه