Program Picture

شاید شنیده باشید

حقیقت الوهیت
۱۹ شهریور ۱۳۹۵

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص حقیقت الوهیت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه