وظیفه‌ روحانیون

Program Picture

سپهر سخن - فصل ۳

وظیفه‌ روحانیون
۱۷ مهر ۱۳۹۷

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند: «وظیفه‌ علما و فریضه‌ فقها، مواظبت امور روحانیه و ترویج شئون رحمانیه است.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه