شرف و مزیت اخلاف بر اسلاف

Program Picture

سپهر سخن - فصل ۳

شرف و مزیت اخلاف بر اسلاف
۰۳ مهر ۱۳۹۷

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند: شرف و مزیت اخلاف بر اسلاف در این است که اموری که در زمان سابق به محک تجربه رسیده و فوائد عظیمه اش ثابت گشته، اخلاف آن را از اسلاف اقتباس نمایند و تاسی به ایشان کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه