Program Picture

سپهر سخن - فصل ۳

دو مقام انسان
۱۶ مرداد ۱۳۹۷

حضرت عبدالبها می‌فرمایند: در انسان دو مقام موجود، نورانی و ظلمانی، الهی و طبیعی، رحمانی و شیطانی. زیرا خط فاصل بین نور و ظلمت است و در دایره وجود در حضیض ادنی واقع که نهایت نزول است ولی بدایت صعود است؛ لهذا جائِزُالجَهَتَین است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه