Program Picture

سپهر سخن - فصل ۳

مزاح، شوخی
۲۶ تیر ۱۳۹۷

حضرت عبدالبها می‌فرمایند: گاهی مزاح سبب اهتزاز قلوب گردد و مورث انشراح صدور شود. ولی مزاحی که فی الحقیقه جدی محض در لباس مزاح است این خوش تر و دلکش تر است زیرا تاثیرش بیشتر.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه