Program Picture

سپهر سخن - فصل ۲

قسمت ۳
۰۶ آذر ۱۳۹۷

حضرت باب می‌فرمایند: هیچ شیئی به جنت خود نمی‌رسد الّا آن‌ که به منتهای کمال در حد خود ظاهر شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه