طهارت و پاکیزگی جسم و جان در ادیان بابی و بهائی

Program Picture

سپهر سخن - فصل ۲

طهارت و پاکیزگی جسم و جان در ادیان بابی و بهائی
۲۳ بهمن ۱۳۹۷

حضرت باب می‌فرمایند: «خداوند دوست می‌دارد مطهرین را و هیچ شان در بیان، احب نزد خداوند نیست از طِهارت و لطافت و نظافت. و خداوند در بیان دوست نمی‌دارد که شاهد شود بر نفسی دونِ روح و ریحان را و دوست می‌دارد که کل با منت‌های طِهارتِ معنوی و صوری در هر حال باشند که نفوس‌ ایشان از خود ایشان کُره نداشته باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه