Program Picture

سپهر سخن - فصل ۲

قسمت ۱۰
۲۵ دی ۱۳۹۷

حضرت باب می‌فرمایند: مجمل قول! آنچه انسان تمنا دارد از خیر دنیا و آخرت نزد من است و اگر کشف حُجُب شود محبوب کل منم و احدی منکر مرا نخواهد شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه