سپهر سخن - فصل ۱
ق۱۹
مهر ۹, ۱۳۹۸

مطابق روند این برنامه، پس از خوندن یکی از سخنان حضرت بهاءالله پیامبر بهاییان، استاد بهرام فرید به توضیحات مفاهیم اون می پردازن. حضرت بهاءالله می فرمایند: یزدان پاک میفرماید آنچه در این روز پیروز شما را از آلایش پاک نماید و به آسایش رساند همان راه راه من است.

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه