سپهر سخن - فصل ۱
ق۱۸
مهر ۲, ۱۳۹۸

در برنامه ی سپهر سخن شماره ی ۱۸، استاد بهرام فرید به این بیان حضرت بهاءالله پیامبر بهاییان که می فرمایند: "مردمان را مرده انگار با زندگان بیامیز هر یک از مردمان جهان که بوی خوش جانان را در این بامداد نیافت از مردگان محسوب." می پردازند و ما رو با مفاهیم آشکار و نهان اون بیشتر آشنا می کنن.

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه