Program Picture

سپهر سخن - فصل ۱

قسمت ۱۳
۲۹ مرداد ۱۳۹۸

حضرت بهاءالله می‌فرمایند:
ای بنده دنیا. در سحرگاهان نسیم عنایت من بر تو مرور نمود و تو را در فراش غفلت خفته یافت و بر حال تو گریست و بازگشت.
استاد بهرام فرید در برنامه‌ این هفته، به مفاهیم آشکار و نهان این بیان حضرت بهاءالله، بنیان‌گذار دیانت بهائی اشاره می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه