Program Picture

سپهر سخن - فصل ۱

قسمت ۱۱
۱۵ مرداد ۱۳۹۸

همچه مدان که غلام را ذلیل نمودی یا بر آن غالبی. مغلوب یکی از عبادی ولکن شاعر نیستی.
این بار استاد بهرام فرید به این بیان حضرت بهاءالله می‌پردازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه