Program Picture

سپهر سخن - فصل ۱

قسمت ۱۰
۰۸ مرداد ۱۳۹۸

بگو ای مردمان چراغ یزدان روشن است. آن را به بادهای نافرمانی خاموش ننمایید.
درباره این بیان حضرت بهاءالله استاد بهرام فرید مطالبی ارائه می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه