بهائیان باید چگونه باشند؟

Program Picture

سپهر سخن - فصل ۳

بهائیان باید چگونه باشند؟
۲۲ خرداد ۱۳۹۷

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند: اهل بها باید مظاهر عصمت کبری و عفت عظمی باشند. در نصوص الهیه مرقوم و مضمون آیه به فارسی چنین است که اگر ربات حجال به ابدع جمال بر ایشان بگذرد ابدا نظرشان به آن سمت نیفتد. مقصد این است که تنزیه و تقدیس از اعظم خصائص اهل بها است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه