دیانت بهائی در پی شکستن کدام بت‌هاست؟

Program Picture

سپهر سخن - فصل ۳

دیانت بهائی در پی شکستن کدام بت‌هاست؟
۲۳ مرداد ۱۳۹۷

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند: حضرت خلیل ریشه بت‌های عظیم برانداخت و اعلان وحدانیّت الهی کرد. تو نیز به قوّت تعالیم الهی در خَلوت و جَلوت به هَدم اصنام اوهام پرداز و در کمال بلاغت به تأیید ملکوت قوم را به ظهور شمس حقیقت هدایت کن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه