جاسوس‌های بالفطره

Program Picture

سوال از من، جواب از مامان

جاسوس‌های بالفطره
۲۱ بهمن ۱۳۹۶

آیا همه بهائیان ژن جاسوسی دارند؟ که همگی از کودک دبستانی تا پیر کهنسال برای اسرائیل جاسوسی می‌کنند؟ بشنوید و قضاوت کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه