Program Picture

سماق

۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سماق نماد شکیبایی، بردباری و تحمل دیگران است، استقامت برای رسیدن به خواسته‌ها و آرزوها. سماق نشانه این است که تا رسیدن به پیروزی از تلاش باز نایستیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه