Program Picture

سلام سلامتی - فصل ۳

خدمات اجتماعی مادرها

۲۱ بهمن ۱۳۹۸

بنا بر تعریف تندرستی یا سلامت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت، تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست بلکه عبارت است از از تامین رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی برای هر فرد در جامعه. در این برنامه میهمانمون خانمی جوان به نام سارا هستند که در مورد فعالیت‌هاش برای کمک به رسیدن به رفاه اجتماعی صحبت می‌کنه. آیا شما هم اقدامی و یا فعالیتی برای رسیدن به رفاه جامعه دارید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه