سلام سلامتی - فصل ۳

سلام سلامتی - فصل ۳

فصل سوم برنامه سلام سلامتی توسط دکتر پروانه انداچه بر اساس تعريف سلامت از سازمان بهداشت جهانى تهيه شده است. در فصل ١ و ٢ سلام سلامتى در مورد سلامت جسم وذهن صحبت كرديم اما اين بار توجه تون رو به سلامت و رفاه اجتماع و نقش فرد در آن جلب مى كنيم.

فصل سوم برنامه سلام سلامتی توسط دکتر پروانه انداچه بر اساس تعريف سلامت از سازمان بهداشت جهانى تهيه شده است. در فصل ١ و ٢ سلام سلامتى در مورد سلامت جسم وذهن صحبت كرديم اما اين بار توجه تون رو به سلامت و رفاه اجتماع و نقش فرد در آن جلب مى كنيم.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه