Program Picture

سلام سلامتی - فصل ۱

دعا‌

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

دعا‌ ممکن است باعث اضطراب و یا آرامش شود. تحقیقات نشان داده که اثر دعا‌ بر روی خود شخص بستگی به شخصیت خدایی دارد که انسان‌ها در ذهن خود تصور کرده‌اند. در اینجا به نتیجه تحقیقی اشاره می‌کنیم که در ایالات متحده با شرکت ۱۷۱۴ نفر انجام شده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه