سعی و کوشش صمیمانه

Program Picture

شراب و کلید و چراغ

سعی و کوشش صمیمانه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

تعالیم و احکام الهی در واقع بر اساس قوانین روحانی شکل گرفته‌اند و رشد سالم و هماهنگ فرد و جامعه رو ممکن می‌کنند. ما رو از حبس نفس و هوا آزاد می‌کنند، قابلیت‌ها و قوای روحانیمون رو پرورش میدند، و ما رو به سعادت حقیقی دعوت می‌کنند. و البته معیارهای رفتارهای شخصی رو بالاتر می‌برند و ما رو به مقامات بلند انسانی هدایت می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه