سرور روحانی
مرداد ۲۹, ۱۳۹۵

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص سرور روحانی.

ثبت نام در خبرنامه