قسمت ۱۶ – فقره‌ سیزدهم کلمات مکنونه فارسی

قسمت ۱۶ – فقره‌ سیزدهم کلمات مکنونه فارسی
فروردین ۱۰, ۱۳۹۹

ای پسران من

ترسم که از نغمه ورقا فیض نبرده به دیار فنا راجع شوید و جمال گل ندیده به آب و گِل باز گردید.

فقره سیزدهم کلمات مکنونه فارسی

ثبت نام در خبرنامه