قسمت ۱۳ – فقره‌ دهم کلمات مکنونه فارسی

قسمت ۱۳ – فقره‌ دهم کلمات مکنونه فارسی
اسفند ۱۱, ۱۳۹۸

ای پسر هوی

به راستی بشنو چشم فانی جمال باقی نشناسد و دل مرده جز به گُل پژمرده مشغول نشود. زیرا که هر قرینی قرین خود را جوید و به جنس خود انس گیرد.

فقره دهم کلمات مکنونه فارسی

ثبت نام در خبرنامه