سبک شناسی شعر – بخش ۳

Program Picture
سبک شناسی شعر – بخش ۳
فروردین ۲۲, ۱۳۹۵

افول سبک خراسانی، دوران گذار یا سبک بینابین و سبک عراقی در گپ و گفت پارسا فنائیان و رامان شکیب.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه