سال ۱۲۸۸ خورشیدی

سال ۱۲۸۸ خورشیدی
فروردین ۳, ۱۳۹۶

چهارمین قسمت از «دمی با تاریخ» به نوروز سال ۱۲۸۸ خورشیدی اختصاص دارد. نوروزی که شاهد وقایع مهمّی در تاریخ آئین بهائی بوده، از حیفا گرفته تا شیکاگو در آمریکا و نیریز در ایران.

ثبت نام در خبرنامه