سازمان ملل متحد – بخش ۱

سازمان ملل متحد – بخش ۱
مهر ۱۹, ۱۳۹۴

معماران صلح برنامه ای است که اختصاص دارد به برندگان جایزه ی نوبل صلح .
تأسیس سازمان ملل متّحد ، فعّالیت های این سازمان در زمان جنگ سرد

ثبت نام در خبرنامه