سازمان ملل متحد، ساختارها و فعالیت‌های آن – بخش ۱

سازمان ملل متحد، ساختارها و فعالیت‌های آن – بخش ۱
مرداد ۳۱, ۱۳۹۷

گفتگو با: آقای دانیل پررل، نماینده دفتر جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در نیویورک – بخش 1.

ثبت نام در خبرنامه