سازمانی برای مللی متحد

Program Picture
سازمانی برای مللی متحد
آبان ۳, ۱۳۹۸

گفته شده روز ۲۴ اکتبر ۱۹۴۷، منشور سازمان ملل متحد پس از آن که به تصویب ۲۹ کشور رسید به اجرا درآمد. تا به این وسیله این روز، به عنوان روز ملل متحد شناخته شود.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه