سازمانی برای مللی متحد

سازمانی برای مللی متحد
آبان ۳, ۱۳۹۸

گفته شده روز ۲۴ اکتبر ۱۹۴۷، منشور سازمان ملل متحد پس از آن که به تصویب ۲۹ کشور رسید به اجرا درآمد. تا به این وسیله این روز، به عنوان روز ملل متحد شناخته شود.

ثبت نام در خبرنامه