زینب، دختری از نسل شجاعان تاریخ ایران

Program Picture
زینب، دختری از نسل شجاعان تاریخ ایران
اسفند ۲۶, ۱۳۹۸

نبیل: داستان رستم علی را نشنیده‌ای؟
ماندانا: رستم علی؟ نه. هیچ وقت برام نگفتین.
نبیل: در بین زنانی که در قلعه زنجان بودند، دختری بود به اسم زینب که خانه‌اش در ده کوچکی نزدیک به زنجان قرار داشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه