Program Picture

زنگ مدرسه

قسمت ۵
۰۹ مرداد ۱۳۹۵

ادامه بررسی دورنمای سند چشم انداز سال ۱۴۰۴ در اهمیّت توانمندسازی زنان برای جلوگیری از محرومیّت بچّه‌ها از تحصیل.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه