کودکان محروم از تحصیل

Program Picture

زنگ مدرسه

کودکان محروم از تحصیل
۰۵ تیر ۱۳۹۵

حدود هفت میلیون از بچّه‌های ما در رده‌های سنّی ۷ تا ۱۹ سال از تحصیل محرومند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه