زنان و مطبوعات – بخش ۱

Program Picture

زندگی‌ زنان در عصر قاجار

زنان و مطبوعات – بخش ۱
۰۳ دی ۱۳۹۴

بخش اول فصل جدید این مجموعه: زنان و مطبوعات در دوران قاجار. این برنامه سرگذشت دکتر معصومه کحال و نشریه او، دانش.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه