زندگی زناشویی و تشکیل خانواده – بخش ۳
اسفند ۱۴, ۱۳۹۷

بخشی از کتاب آئین بهائی، نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم. در این قسمت: در مواردی که یکی از طرفین پیرو آئینی دیگر باشد و عروس با داماد مایل به اجرای تشریفات عقد مرسوم در آئین خود باشند، به لحاظ …

ثبت نام در خبرنامه