Program Picture
زنده شدن مردگان
آبان ۴, ۱۳۹۹

یکی از مفاهیمی که در ادیان الهی در مورد آن بسیار صحبت شده زنده شدن مردگان است. در این قسمت جناب وحید خرسندی در مورد تفسیر دیانت بهائی از این موضوع صحبت می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه