زندانی شدن حضرت بهاءالله برای اوّلین بار

Program Picture
زندانی شدن حضرت بهاءالله برای اوّلین بار
تیر ۱۹, ۱۳۹۶

نبیل: البتّه، در اینجا اوّلین باری را می‌خواهم تعریف کنم که حضرت بهاءالله به زندان افتادند.
ماندانا: حتما به خاطر این بود که دیانت حضرت باب را منتشر می‌کردن، نه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه