زنان و مطبوعات – بخش ۱

زنان و مطبوعات – بخش ۱
دی ۳, ۱۳۹۴

بخش اول فصل جدید این مجموعه: زنان و مطبوعات در دوران قاجار. این برنامه سرگذشت دکتر معصومه کحال و نشریه او، دانش.

ثبت نام در خبرنامه